Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O ιστότοπος www.diamondageessences.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (στο εξής καλούμενο ως ο ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί ο Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Diamond Age» και το διακριτικό τίτλο «Diamond Age ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», που εδρεύει Δήμος Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 996960614, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@diamondageessences.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: +306996762116, (εφεξής καλουμένου ως «ο συνεταιρισμός»).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.diamondageessences.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό καταστήμα (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συναινεί με τους παρόντες όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

1. Ο συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
Ο Συνεταιρισμός δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα του Συνεταιρισμού όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Ο Συνεταιρισμός, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3. Περιορισμός ευθύνης
Ο Συνεταιρισμός στα πλαίσια των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση ο Συνεταιρισμός δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ο Συνεταιρισμός σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβη της υγείας, ή της ζωής, που απορρέει από την μη ενδεδειγμένη χρήση των πωληθέντων προϊόντων εκ μέρους των χρηστών.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του Συνεταιρισμού και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία ο Συνεταιρισμός έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Συνεταιρισμού ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα του ιστοτόπου diamondageessences.com ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

5. Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα του ιστοτόπου diamondageessences.com για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στον Συνεταιρισμό ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

ΙΙ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1. Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος diamondageessences.com αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

2. Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των εν λόγω προϊόντων στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως επισκέπτης/πελάτης.

3. Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Ο συνεταιρισμός μας, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

ΙΙΙ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαιτούνται:

(α) Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

(β) Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως σχετικά με την συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Σε όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος diamondageessences.com και δίπλα σε κάθε διαθέσιμο προς αγορά προϊόν, υπάρχει το πλήκτρο προσθήκης στο καλάθι αγορών. Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε.

IV. ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαδικασία Παραγγελίας μέσω του e-shop:

Η παραγγελία καταχωρείται σε 5 βήματα:

1. Επιλογή των προϊόντων στο καλάθι αγορών.
2. Διεύθυνση χρέωσης και αποστολής
3. Επιλογή τρόπου αποστολής
4. Επιλογή τρόπου πληρωμής
5. Επιβεβαίωση και καταχώρηση της παραγγελίας

Σε περίπτωση που προκύψει κάποια εκκρεμότητα στην παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την παραλαβή από εσάς της γνωστοποίησης επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε σχετικό e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, αποτελεί υποχρέωσή σας να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση, καθώς είναι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.

Ο συνεταιρισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τρίτου προσώπου. Σε αυτή την περίπτωση ο συνεταιρισμός μας δικαιούται να επιδιώξει την ικανοποίηση κάθε τυχόν προκληθείσης βλάβης. Σε περίπτωση που κατά την καταχώριση της παραγγελίας σας, διαπιστώσουμε έλλειψη σε κάποιο από τα επιλεγμένα προϊόντα, ή αντιμετωπίσουμε καθυστέρηση στην παράδοσή του από τους προμηθευτές μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας προκειμένου να συμφωνήσουμε μαζί σας τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή/και ακύρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που η τηλεφωνική επικοινωνία μας μαζί σας καταστεί ανεφικτή μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, θα σας αποστείλουμε e-mail με το μέρος της παραγγελίας που το ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται να εκτελέσει, το δε υπόλοιπο μέρος της παραγγελίας σας που δεν είναι εφικτό να εκτελεστεί από εμάς, θα ακυρώνεται. Το e-mail αυτό θα επέχει θέση επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για το τμήμα της παραγγελίας που έχει ακυρωθεί, ο συνεταιρισμός μας μας θα σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στα ακυρωμένα προϊόντα εντός είκοσι ημερών.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, τεχνικά μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των Προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε, πατώντας το κουμπί «X» το οποίο ενεργοποιεί την αφαίρεση των αντίστοιχων Προϊόντων.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Όσες παραγγελίες καταχωρούνται μέχρι 14.00 (ώρα Ελλάδας), επεξεργάζονται από εμάς την ίδια ημέρα, ενώ πέραν αυτής της ώρας οι παραγγελίες επεξεργάζονται την επόμενη ημέρα. Όσες παραγγελίες καταχωρούνται την Παρασκευή και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επεξεργάζονται τη Δευτέρα. Για το λόγο αυτό, κάθε προθεσμία που δεσμεύει τον συνεταιρισμό μας στο παρόν, εκκινεί από την ημερομηνία της επεξεργασίας της παραγγελίας.

V. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής αναφέρονται στο τελευταίο στάδιο της παραγγελίας και είναι οι εξής:

α) Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα (VISA, Mastercard, Diners)

β) Paypal

γ) Μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω E-Banking στον εξής λογαριασμό της Τράπεζα Πειραιώς (Biccode PIRBGRAA) με IBAN GRGR7801727160005716103873189 και όνομα δικαιούχου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Diamond age. Παρακαλείσθε να μας στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο info@diamondageessences.com ώστε να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της παραγγελίας σας.

VI. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Κατ΄ οίκον παραλαβή

Ο συνεταιρισμός μας δεσμεύεται να περαιώνει προσηκόντως τις παραγγελίες το συντομότερο δυνατόν, και να αποστέλλει τα προϊόντα το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών. Οι παραγγελίες φεύγουν από εμάς εντός 1-3 εργάσιμων ημερών και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τους χρόνους που δίνει η εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών. Δεν πραγματοποιούνται αποστολές Σαββατοκύριακα και αργίες.

VIΙ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

1. Πολιτική επιστροφών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα diamondageessences.com

2. Ο καταναλωτής δικαιούται να προβεί σε αλλαγή του προϊόντος, επιστρέφοντάς το στον συνεταιρισμό, αιτούμενος είτε την αποστολή έτερου προϊόντος, είτε την πίστωσή του κόστους του προϊόντος για μελλοντική αγορά του, στις εξής περιπτώσεις:

(α) Παραλαβή ελαττωματικού προϊόντος

Σε περίπτωση που στα παραδιδόμενα προϊόντα αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασής του με δικά μας έξοδα αποστολής, εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας εντός δύο ημερών από την παραλαβή. Στην επικοινωνία μας καλείστε να μας αναφέρετε το ελάττωμα στο προϊόν και να μας ενημερώνετε για την επιθυμία σας να αντικατασταθεί το προϊόν με το σωστό/ μη ελαττωματικό προϊόν ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας αναλαμβάνει το κόστος της εκ νέου αποστολής των ορθών προϊόντων.

(β) Παραλαβή λιγότερων ή άλλων προϊόντων

Σε περίπτωση που παραλάβετε λιγότερα προϊόντα από όσα αγοράσατε, ή διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα εντός 2 ημερών από την παραλαβή τηλεφωνικά στο +306996762116, και μέσω e-mail info@diamondageessences.com, προκειμένου να προβούμε στην άμεση αποστολή των σωστών προϊόντων με δικά μας έξοδα.

(γ) Αλλαγή γνώμης

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής αλλάξει γνώμη για κάποιο προϊόν που έχει ήδη παραδοθεί, δικαιούται να το αλλάξει με δικά του έξοδα, εφόσον μας ενημερώσει εντός δύο ημερών από την παραλαβή του για την επιθυμία του αυτή

3. Ο συνεταιρισμός μας αποδέχεται τα επιστρεφόμενα προϊόντα εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της επιστροφής του προϊόντος είναι η άριστη κατάστασή του. Επιπρόσθετα, για την αποδοχή της επιστροφής, ο πελάτης οφείλει να μην έχει ανοίξει και χρησιμοποιήσει το προϊόν, και να προσκομίζει την απόδειξη της παραγγελίας την οποία παραλάβατε στο αρχικό πακέτο που λάβατε ή μπορείτε να κατεβάσετε από τον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση που ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να φροντίσετε το προϊόν να επιστραφεί σε άριστη κατάσταση, και χωρίς ελαττώματα, μαζί με όλα τα μέρη από τα οποία αποτελείται. Διευκρινίζεται ότι για να πληροίτε τις προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης/αλλαγής, θα πρέπει τα επιστρεφόμενα προϊόντα, να βρίσκονται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές. Ο συνεταιρισμός ΔΕΝ παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία κατά την επιστροφή τους φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, σκισίματα στις ετικέτες, ρωγμές στις φυάλες, φέρουν ανοιγμένα πώματα και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας των. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται σε καλή γενική κατάσταση και αχρησιμοποίητα, όπως παραδόθηκαν από την Εταιρεία.

4. Η επιστροφή του προϊόντος πρέπει να γίνει εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους από τον καταναλωτή. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών, τότε ο συνεταιρισμός μας δικαιούται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος.

5. Αναλαμβάνετε τον κίνδυνο από τη στιγμή που παραδοθούν σε εσάς μέχρι τη στιγμή που τα προϊόντα επιστραφούν στο κατάστημα μας.

6. Στην περίπτωση αποστολής των επιστρεφομένων προϊόντων, η παραλαβή τους θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς. Συμφωνείτε να δώσετε στον συνεταιρισμό μας όσο το δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεύθυνση παραλαβής των εμπορευμάτων, για παράδειγμα (πλήρη διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα) προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία παραλαβής από το χώρο που θα μας υποδείξετε. Συμφωνείτε να δώσετε στο μεταφορέα όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών και των εξαρτημάτων που τα απαρτίζουν. Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από το μεταφορέα θα υπογράψετε ένα έντυπο παραλαβής για να πιστοποιήσετε ότι πραγματοποιήθηκε η παράδοση στο μεταφορέα. Το έντυπο παραλαβής θα σας δοθεί από το συνεργαζόμενο μεταφορέα/courier. Αν δεν δύναστε να είστε ο ίδιος παρών κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από το χώρο, μπορείτε να ορίσετε ένα εκπρόσωπο που θα αναλάβει αυτή τη διαδικασία εκ μέρους σας. Ο εκπρόσωπος αυτός θα πρέπει να είναι ενήλικος και ικανός να επιβλέψει την παραλαβή των προϊόντων σας αντί για εσάς.

VIIΙ. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1. Υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης, γίνεται εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση λύεται η μεταξύ μας σύμβαση, και δεσμεύεστε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα -εφόσον τα έχετε παραλάβει- εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, ενώ εμείς υποχρεούμαστε εντός 20 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφομένων προϊόντων να προβούμε σε επιστροφή χρημάτων.

2. Προϋπόθεση υπαναχώρησης από την σύμβαση, αποτελεί η έγκαιρη γνωστοποίησή μας εντός 2 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

3. Ο Συνεταιρισμός μας δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση και να ακυρώσει την παραγγελία σας, όταν :

α) Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους το Προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από τον Συνεταιρισμό μας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία

β) Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο Προϊόν τιμή, ή η περιγραφή του είναι λάθος.

γ) Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας, ή όταν δεν ποιείτε δίκαιη χρήση του συστήματος παραγγελίας του diamondageessences.com

δ) Μη εξόφλησης.

ε) Μη παραλαβής των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

στ) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης ολοκληρωμένης παραγγελίας για την οποία έχει ήδη καταβληθεί το αντίτιμο, ο συνεταιρισμός μας θα σας επιστρέψει τα χρήματα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

4. Επιστροφή χρημάτων

Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις επιστροφής, θα σας επιστρέψουμε το ποσό καταβάλατε εντός είκοσι ημερών από την παραλαβή των επιστρεφομένων εμπορευμάτων. Η επιστροφή θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την αρχική συναλλαγή. Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση της αντικαταβολής, τα χρήματα θα επιστρέφονται σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα υποδεικνύεται από τον πελάτη στο ειδικό έντυπο επιστροφής.

5. Στην περίπτωση της υπαναχώρησης, σας παρέχονται τα δικαιώματα, που προβλέπονται στην Πολιτική Επιστροφών. Εκτός των δικαιωμάτων αυτών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

IX. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Αλλαγή με courier
Έχετε δυνατότητα να προβείτε σε αλλαγή των προϊόντων που αγοράσατε εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή τους. Η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί στην τιμή της αγοράς τους, όπως αυτή προκύπτει από την απόδειξη παραλαβής, ανεξαρτήτως από την τρέχουσα τιμή πώλησής τους. Για την πραγματοποίηση της αλλαγής των προϊόντων, χρειάζεται να μας τα επιστρέψετε σε άψογη κατάσταση, με σφραγισμένες φιάλες, και να προσκομίσετε την απόδειξη της παραγγελίας και το ειδικό έντυπο επιστροφής, το οποίο παραλάβατε στο αρχικό πακέτο που λάβατε ή μπορείτε να κατεβάσετε από τον ιστότοπό μας. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι και στην περίπτωση επιστροφής (βλ. ανωτέρω). Στην συνέχεια, και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις αποδοχής της επιστροφής, θα σας αποστείλουμε τα νέα προϊόντα με δικά σας έξοδα.

2. Στην περίπτωση της υπαναχώρησης, σας παρέχονται τα δικαιώματα, που προβλέπονται στην Πολιτική Επιστροφών. Εκτός των δικαιωμάτων αυτών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Χ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του συνεταιρισμού μας και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες των προϊόντων της, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων του πελάτη. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξης της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.

2. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται ο συνεταιρισμός τηρώντας την εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD), καθώς επίσης και του Κανονισμού για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR) με εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Για περισσότερες λεπτομέρειες σας παραπέμπουμε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου) του παρόντος ιστότοπου

3. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα του συνεταιρισμού κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
Ο συνεταιρισμός μας κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με:

1. την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας

2. για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση

3. για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από τον συνεταιρισμό μας

4. ειδικές προσφορές και νέα του site μας

Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τον συνεταιρισμό μας για τους λόγους που αναφέρονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου).
Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τον συνεταιρισμό μας για τους λόγους που αναφέρονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου).

Χ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ρητή συγκατάθεση: Σε κάθε περίπτωση αλλαγής γνώμης και θέλετε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να το ανταλλάξετε με άλλο, ή θέλετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, αλλά και αν προκύψει οποιοδήποτε λάθος κατά την επεξεργασία και αποστολή της παραγγελίας σας, χρειαζόμαστε από εσάς τη ρητή συγκατάθεσή σας με βάση τον τρόπο που επιθυμείτε να σας εξυπηρετήσουμε. Επομένως, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο +306996762116 και μέσω e-mail: info@diamondageessences.com.

2. Ανωτέρα βία: Εάν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες ταχυμεταφορών ή απεργίες προμηθευτών) δεν είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων σε εσάς εντός του συμφωνημένου χρόνου, θα σας ειδοποιήσουμε τηλεφωνικά ή με e-mail, προκειμένου για να δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Ο συνεταιρισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κατάσταση είναι πέρα από δική του ευθύνη και θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

3. Σε περίπτωση που δεν λάβετε τα παραγγελθέντα προϊόντα (και εάν έχει περάσει πολύς χρόνος από την καταχώρηση της παραγγελίας), επικοινωνήστε με τον συνεταιρισμό μας. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση e-mail που δηλώσατε κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας.

4. Το εφαρμοστέο δίκαιο, που διέπει τους όρους αυτούς, είναι το Ελληνικό δίκαιο, καθώς και οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί, όπως έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική έννομη τάξη και είναι σε ισχύ. Τα Δικαστήρια της Αθήνας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει μεταξύ του συνεταιρισμού μας και του χρήστη αυτής της ιστοσελίδας.